Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére és kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön a Giunti Psychometrics Hungary Tesztfejlesztő Kft. weboldalát, illetve online tesztfelületét használja. A Nyilatkozat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, valamint azt, hogy a személyes adatait illetően milyen eljárási jogai vannak, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve adatvédelmi incidens esetén mely ellenőrző szervhez fordulhat.

 

DEFINÍCIÓK

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; a személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító - például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító -, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.    Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.

célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Giunti Psychometrics Hungary Tesztfejlesztő Kft. (továbbiakban: Giunti Psychometrics) végzi.

Giunti Psychometrics Hungary Tesztfejlesztő Kft.
Székhely: 1192 Budapest, Baross utca 24. fszt. 1.
Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 13. mfszt.

Cégjegyzékszám: 01-09-868966
Adószám: 13092302-2-43

E-mail cím: info@oshungary.hu

Telefonszám: 20/290-3441

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, CÉLJA, TÁROLÁSÁNAK IDEJE ÉS JOGALAPJA

2.1 Regisztráció a weboldalon, illetve e-mailen történő megkeresések és megrendelések

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám, faxszám, végzettség

Az adatkezelés célja: A Giunti Psychometrics az Ön adatait a szerződés feltételeivel és végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére használja fel.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok tárolása a kérelemre történő törlésig tart. Amennyiben Ön nem kéri regisztrációjának megszüntetését, a Giunti Psychometrics a honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása

2.2 Szállítási és számlázási cím megadása a weboldalon leadott, illetve az emailen történő rendelések során

A kezelt adatok köre: név, adószám, város, irányítószám, utca, házszám, telefonszám

Az adatkezelés célja: A Giunti Psychometrics az Ön adatait a számlázás, illetve a megrendelés teljesítése céljából használja fel.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok tárolása a kérelemre történő törlésig tart. Amennyiben Ön nem kéri regisztrációjának megszüntetését, a Giunti Psychometrics a honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása

2.3 Online tesztfelület használata

A kezelt adatok köre: Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve), Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím), Egészségügyi adatok

Az online tesztfelületen nem történik adatrögzítés, mivel a kitöltő azonosítása egyedi kódon keresztül történik. A személyes adatok hozzárendelése az eredményekhez, beleértve az egészségügyi adatokat, az online tesztfelületen kívül történik, melyre rálátása a Giunti Psychometricsnek, mint adatfeldolgozónak, nincs. Az általános személyes adatok (név, nem, életkor) felvételére a tesztfelvevő/adatkezelő jogosult. A tesztfelvevőnek az Ön beleegyezését kell kérnie az adatok gyűjtésére és továbbítására. Amennyiben Giunti Psychometrics adatkezelőként van jelen, abban az esetben az Ön beleegyezését kéri az adatok gyűjtésére és továbbítására.

Amennyiben a Giunti Psychometrics az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül.

 

Az egészségügyi adat a különleges adatok körébe tartozik. Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés és az elhalálozás körülményeire, a halál okaira vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás). Összekapcsolva a természetes személyazonosító adatokkal keletkezik az egészségügyi személyes adat.

Az adatkezelés célja: A Giunti Psychometrics az Ön adatait adatelemzés, kiértékelés céljából használja fel.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése mindaddig fennáll, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül Ön által, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényezte. Adatai törlését a tesztfelvevőtől/adatkezelőtől kérheti.

Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2.4 Pozícióra történő jelentkezés során keletkezett adatok tárolása

A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

Az adatkezelés célja: A Giunti Psychometrics az Ön adatait kiválasztáshoz szükséges információnyerés céljából, továbbá, a kiválasztottal munkaszerződés kötésének céljából használja fel.

Az adatkezelés ideje: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait vállalatunk azonnal törli. Törölni kell továbbá annak a jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát idő közben visszavonta.

Az adatkezelés jogalapja: jelentkező önkéntes hozzájárulása

2.5 Tanfolyami jelentkezés és részvétel során keletkezett adatok tárolása

A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: A Giunti Psychometrics az Ön adatait tanfolyam indulásáról történő tájékoztatás céljából, továbbá, képzési szerződés kötésének céljából használja fel.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése mindaddig fennáll, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül Ön által, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényezte.

Az adatkezelés jogalapja: jelentkező önkéntes hozzájárulása

2.6. Hírlevél

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: A feliratkozással önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Giunti Psychometrics e-mail útján hírlevelet küldjön az Ön részére. A Giunti Psychometrics felhasználja az Ön adatait annak céljából, hogy Önnek termékeiről és szolgáltatásairól tájékoztatást küldjön e-mailen keresztül.

Az adatkezelés időtartama: A Giunti Psychometrics mindaddig kezeli az Ön adatait, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található linken keresztül. A hírlevélről bármikor, térítésmentesen, indoklás nélkül leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása

 

 1. COOKIE-K HASZNÁLATA

A cookie (süti) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen cookie-k használatába.

3.1 A Giunti Psychometrics által használt cookie-k fajtája és célja

A Giunti Psychometrics weblapján úgynevezett elsődleges sütiket (first-party cookies) és harmadik féltől származó sütiket (third-party cookies) használunk.

3.1.1 Elsődleges sütik fajtája és célja

Az első féltől származó sütiket vállalatunk, a weboldal megtekintésekor használ. A munkamenet sütik ideiglenes sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy a böngészés során gyorsan és egyszerűen navigálhasson a webhelyen.

3.1.2. Harmadik féltől származó cookie-k

Google Analytics által elhelyezett cookie-k

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Giunti Psychometrics felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Giunti Psychometrics a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. Az Analytics által gyűjtött adatok névtelen, személyes adatoktól független módon kerülnek tárolásra. A program használatával vállalatunk főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásáról, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

3.2 A cookiek törlése

A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookiekat. Ezeket az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookiekat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott honlap milyen cookiekat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat. Amennyiben Ön megakadályozza a cookiek fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni.

 

 1. KEZELT ADATOK TÁROLÁSA

Az Ön adatait vállalatunk szerverein és adatbázisán túl, az Európai Gazdasági Térségen belül, Olaszországban, a Giunti Psychometrics anyavállalat szerverein tároljuk. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik.

 1. KEZELT ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit megtalálja alább.

Magyar Posta Nyrt.  

Székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: 06 1 767 8282
Web:  www.posta.hu
E-mail: ügyfelszolgalat@posta.hu
Tevékenység: csomagok kézbesítése házhoz szállítással, vagy Posta Pontra

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 1 802 0265, Mobil: +36 20 890-0660*
Web: https://gls-group.eu/HU
E-mail: info@gls-hungary.com
Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat

Bilanzdual Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft.

            Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u 13. mfsz

            Telefon: +36 1 238 0554

Web: http://www.bilanzdual.hu/

E-mail: info@bilanzdual.hu

Tevékenység: számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Themisz Inkubációs, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

            Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u 13. mfsz

Tevékenység: ügyvédi tevékenység

Giunti Psychometrics

            Székhely: 50136 Firenze, Via Fra’ Paolo Sarpi 7/A

            Telefon: +390556236972

            Web: www.giunti.it

            E-mail: info@giunti.it

            Tevékenység: tesztforgalmazás

 1. ADATBIZTONSÁG

A Giunti Psychometrics Kft minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Vállalatunk az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik, melyek a következők:

6.1 Belépés, hozzáférési jogosultság ellenőrzése

 • A személyes adatok jelszóval történő védése
 • A rendszer automatikus zárolása időtúllépés esetén

6.2 Adattovábbítás biztonsága

 • A személyes adatok hordozható médiára való másolásának tiltása
 • HTTPS (SSL) rendszer használata elektronikus adattovábbítás során
 • VPN vagy Intranet kapcsolat használata a szerverek működtetésekor
 • Biztonsági rendszer használata hibaelhárítás esetén
 • Katasztrófa-elhárítási terv (DRP) a hiba esetén történő helyreállítás érdekében

6.3 Rendszeres tesztelésre vonatkozó eljárások a technikai és szervezési intézkedések felmérésére és értékelésére

 • Adatvédelmi Menedzsment (Data Protection Management)
 • Incidensek kezelési eljárás (Incident Response Management)
 • Rendszeres stressz-tesztek
 • Rendszeres penetrációs tesztek

 

 1. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ FŰZŐDŐ JOGAI

Önnek joga van ahhoz, hogy a Giunti Psychometrics által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, ellenőrizze, hogy vállalatunk milyen adatot tart nyilván Önről, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) juttathatja el a Giunti Psychometrics részére. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül vállalatunk nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Amennyiben Ön a tájékoztatást követően az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

7.1 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Ön írásbeli kérelmére vállalatunk helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Ön által megjelölt tartalommal. 

7.2 Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Joga van kérelmezni, hogy vállalatunk korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben jogos érdek alapján, vállalatunk korlátozza az adatok     feldolgozását  a          jogos   érdek            igazolásának   megtörténtéig.
*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, vállalatunknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
*ha vállalatunknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

7.3 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 Jogában áll bármely, vállalatunk által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
*rendezetlen tartozása van a Giunti Psychometrics felé, a fizetési módtól függetlenül
*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették
*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

7.4 Adathordozhatósághoz való jog

Amikor a Giunti Psychometrics automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik. 

7.5 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Ön, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, továbbá jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a Giunti Psychometrics a továbbiakban törli Önt rendszeréből. Tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

7.6 Kérelem teljesítésének határideje

A Giunti Psychometrics indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 6.1. - 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével vállalatunk a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást vállalatunk elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön, jogérvényesítési jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
 3. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 A Giunti Psychometrics az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. A Giunti Psychometrics, incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Önt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Az adatfeldolgozó vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel követi a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, és ezeknek megfelelően frissíti adatvédelmi szabályzatát. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk módosításáról döntünk, a változásokat közzétesszük weboldalunkon. Amennyiben személyes adatai általunk történő kezelésének módját lényegesen módosítjuk, arról előzetes értesítést küldünk Önnek, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően hozzájárulását kérjük. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról.